ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Με την αίτησή του στην Ασφαλιστική (ως ο όρος αυτό ερμηνεύεται πιο κάτω) για απόκτηση πρόσβασης στην Υπηρεσία (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω), ο αιτητής ρητώς αναλαμβάνει ότι, σε περίπτωση που του δοθεί πρόσβαση στην Υπηρεσία,  θα δεσμεύεται από και θα συμμορφώνεται πλήρως με τους Όρους και Προϋποθέσεις (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) και τις Οδηγίες Λειτουργίας  (ως ο όρος αυτός ερμηνεύεται πιο κάτω) και θα αποζημιώνει την Ασφαλιστική  αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης του με τους Όρους και Προϋποθέσεις ή/και τις Οδηγίες Λειτουργίας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντίγραφο του παρόντος κειμένου σε μεγαλύτερη εκτύπωση, παρακαλούμε όπως μας το ζητήσετε. 

Με την από εσάς απόκτηση πρόσβασης στην Υπηρεσία, δηλώνετε ανεπιφύλακτα και δίχως άλλο πως έχετε μελετήσει προσεκτικά και κατανοήσει πλήρως τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις Οδηγίες Λειτουργίας. 

Οι   Όροι  και  Προϋποθέσεις   θα  πρέπει  να  διαβάζονται  μαζί  και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που σχετίζονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις. 

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ πρόνοιας των Όρων και Προϋποθέσεων και των άλλων συμφωνιών και/ή όρων για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που σχετίζονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα υπερισχύουν οι συμφωνίες και/ή όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Στους παρόντες όρους  και προϋποθέσεις, εκτός εάν τo κείμενο απαιτεί διαφορετικά:

«Αίτηση Εγγραφής» σημαίνει την έντυπη ή τηλεφωνική αίτηση  που υποβάλλεται  από τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου στην Ασφαλιστική, για σύνδεση με την Υπηρεσία.

«Ασφαλή Μηνύματα» σημαίνει το ηλεκτρονικό σύστημα που παρέχεται από την Υπηρεσία για ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ασφαλιστικής και Χρήστη και η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απορίες, εισηγήσεις, παράπονα ή οποιαδήποτε άλλα σχόλια πιθανόν να έχει ο Χρήστης. Η Ασφαλιστική δεν δέχεται εντολές για πράξεις πληρωμής μέσω αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος. Η Ασφαλιστική έχει ως στόχο να ανταποκρίνεται στα μηνύματα του Χρήστη εντός δύο Εργάσιμων Ημερών.

 «Εργάσιμη Μέρα» σημαίνει Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εκτός  των τραπεζικών αργιών στη Κύπρο.

«Κάτοχος  Ασφαλιστηρίου»  σημαίνει    φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  που  διατηρεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Ασφαλιστική.

«Κωδικός  Ασφαλείας»   σημαίνει   ο   προσωπικός   αριθμός   αναγνώρισης   που παρέχεται και/ ή δημιουργείται από τον Χρήστη, για να χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με το User Id του Χρήστη.

«Λειτουργός Εξυπηρέτησης» σημαίνει τον υπάλληλο ή αντιπρόσωπο της Ασφαλιστικής, ο οποίος βοηθά τον Χρήστη να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μέσω του Συστήματος Λειτουργού Εξυπηρέτησης και παρέχει γενικές πληροφορίες.

«Ασφαλιστήριο» σημαίνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο  που διατηρείται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα με την Ασφαλιστική , σχετικά με το οποίο έχει συμφωνήσει η Ασφαλιστική  ότι ο Χρήστης θα έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω της Υπηρεσίας (λεπτομέρειες των Ασφαλιστηρίων στα οποία μπορεί ο Χρήστης να έχει πρόσβαση δίδονται στον Χρήστη από την Ασφαλιστική, όταν αυτός το ζητήσει).

«Οδηγίες Λειτουργίας» σημαίνει τις οδηγίες τις οποίες η Aσφαλιστική  δύναται να εκδίδει από καιρού εις καιρό, οι οποίες διέπουν τη χρήση και λειτουργία της Υπηρεσίας και οι οποίες είναι διαθέσιμες στα καταστήματα και/ ή στην ιστοσελίδα της Aσφαλιστικής www.eurolife.com.cy

«Όροι και Προϋποθέσεις» σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις όπως τροποποιούνται, διευρύνονται ή αντικαθίστανται από καιρού εις καιρό από την Ασφαλιστική  και κοινοποιούνται στον Χρήστη και/ ή στον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  σύμφωνα με την παράγραφο 17 πιο κάτω.

 «Σύστημα  Λειτουργού  Εξυπηρέτησης»  σημαίνει  το  τηλεφωνικό  σύστημα,  το οποίο επιτρέπει στον Χρήστη να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία μέσω του τηλεφώνου 8000-8880  (ή+35722124000  για κλήσεις από το εξωτερικό) , με τη βοήθεια ενός Λειτουργού Εξυπηρέτησης από τις 7:45 μέχρι τις 14:30 κατά τις Εργάσιμες Μέρες και Δευτέρα, Πέμπτη μέχρι τις 18:00.

«Ασφαλιστική»  σημαίνει  την Eurolife (HE 36247 ) εκ Έβρου 4, 2003, Στρόβολος, τους διαδόχους και τους εκδοχείς της και συμπεριλαμβάνει  οποιοδήποτε  πρόσωπο φυσικό  ή νομικό  ενεργεί  για λογαριασμό της.

«Υπηρεσία » είναι η 24ωρη ηλεκτρονική  υπηρεσία η οποία παρέχεται από την Ασφαλιστική για να επιτρέπει στους Χρήστες της Υπηρεσίας την πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών, όπως δύναται να καθοριστεί από την Ασφαλιστική  από καιρού εις καιρό.

«Υπηρεσίες» σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από καιρού εις καιρό από την Ασφαλιστική  και οι οποίες δύνανται να διαφοροποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της Ασφαλιστικής, στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί ο Χρήστης μέσω της Υπηρεσίας.

Πίνακας με πλήρεις λεπτομέρειες για τις προσφερόμενες Υπηρεσίες είναι διαθέσιμος από την Υπηρεσία  και/ ή από οποιοδήποτε κατάστημα της Ασφαλιστικής  και/ ή στην ιστοσελίδα της Ασφαλιστικής www.eurolife.com.cy

«Χρήστης» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε Υπηρεσίες της Υπηρεσίας και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και/ή οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο δυνατό να εξουσιοδοτηθεί από καιρού εις καιρό από Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  να έχει εκ μέρους του πρόσβαση σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες της Υπηρεσίας και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο δυνατό να εξουσιοδοτηθεί είτε ως επιπρόσθετος Χρήστης είτε σε αντικατάσταση υφισταμένου. Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ξεκαθαρίζεται ότι η παρούσα πολιτική της Ασφαλιστικής είναι όπως, σε περιπτώσεις Κατόχων Ασφαλιστηρίων οι οποίοι είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, μόνο οι εν λόγω Κάτοχοι Ασφαλιστηρίων να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Υπηρεσίας ως Χρήστες.

«User Id» σημαίνει τον αριθμό ο οποίος παραχωρείται από την Ασφαλιστική  στον Χρήστη για να χρησιμοποιείται   σε συνάρτηση με τον Κωδικό Ασφαλείας.

«Alerts» - σημαίνει την υπηρεσία που παρέχει η Υπηρεσία  στον Χρήστη με σκοπό να του επιτρέπει να δέχεται ηλεκτρονικά μηνύματα που περιέχουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να δίδονται από την Υπηρεσία  από καιρό σε καιρό, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου.

1.2. Αναφορές σε πρόσωπα στους Όρους και Προϋποθέσεις , θα περιλαμβάνει και νομικά πρόσωπα, ο ενικός θα περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντίστροφα και αναφορά σε οποιοδήποτε γένος θα περιλαμβάνει και το άλλο.

1.3. Αναφορές σε συναλλαγές στους  Όρους και Προϋποθέσεις, θα περιλαμβάνει και πράξεις ενημέρωσης στοιχείων.

 

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

2.1. Στην Υπηρεσία μπορεί να έχει πρόσβαση και να τη χρησιμοποιεί:

(i) φυσικό πρόσωπο που:

 • Έχει ακολουθήσει διαδικασία τηλεφωνικής εγγραφής,
 • Ανάλογα με την περίπτωση,   έχει συμπληρώσει και καταχωρήσει στην Ασφαλιστική τα απαραίτητα έγγραφα και έντυπα που απαιτούνται για εξουσιοδότηση του ως Χρήστη για πρόσβαση στην Υπηρεσία,
 • Ως Χρήστης έχει λάβει και/ή δημιουργήσει Κωδικό Ασφαλείας, και

2.2. Η  Ασφαλιστική   μπορεί,  κατά  την  απόλυτη  κρίση  της,  χωρίς  να  δώσει οποιοδήποτε λόγο, να αρνηθεί να αποδεχθεί την Αίτηση Εγγραφής.

2.3. Ο  Χρήστης   δύναται  να   έχει  πρόσβαση   στην   Υπηρεσία   για  τις υπηρεσίες που παρέχονται από καιρού εις καιρό μέσω της Υπηρεσίας.

2.4. Για πρόσβαση στην Υπηρεσία  ο Χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει το User Id και τον Κωδικό Ασφαλείας.

2.5. Ο Χρήστης έχει την επιλογή αλλαγής του αρχικού Κωδικού Ασφαλείας που θα του παραχωρηθεί από την Ασφαλιστική  μέσω των καναλιών της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση απώλειας του Κωδικού Ασφαλείας, ο Χρήστης δύναται να ζητήσει νέο Κωδικό Ασφαλείας από Λειτουργό Εξυπηρέτησης ή μέσω καταστημάτων της Ασφαλιστικής. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης μετά από πέντε προσπάθειες ο Κωδικός Ασφαλείας κλειδώνεται αυτόματα και επαναφέρεται μόνο μετά από επικοινωνία με Λειτουργό Εξυπηρέτησης.

2.6. Οι Όροι και Προϋποθέσεις, ως δύναται να έχουν τροποποιηθεί, διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας και ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου, από τη στιγμή που δίδεται πρόσβαση στην Υπηρεσία στον Χρήστη, δεσμεύονται από αυτούς.

2.7. Ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  αναλαμβάνουν να συμμορφώνονται πλήρως με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις Οδηγίες Λειτουργίας  και να αποζημιώνουν την Ασφαλιστική  αναφορικά με οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που τυχόν προκύψει ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης τους με τους Όρους και Προϋποθέσεις και/ή τις Οδηγίες Λειτουργίας. Στο μέγιστο βαθμό που τούτο επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Ασφαλιστική  δεν θα ευθύνεται έναντι του Χρήστη και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου για οποιαδήποτε άμεση,   έμμεση ή άλλη ζημιά ή οποιαδήποτε απώλεια ή απώλεια δεδομένων ή απώλεια κέρδους την οποία υφίσταται ή ήθελε υποστεί ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου σε σχέση με την Υπηρεσία.

 

3ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

3.1. Η Ασφαλιστική  λειτουργεί ένα σύστημα ενημέρωσης οn-line, που επιτρέπει την ενημέρωση των πληροφοριών που αφορούν τα Ασφαλιστήρια. Παρά το γεγονός αυτό, ο χρόνος που απαιτείται  για  την  ολοκλήρωση  της ενημέρωσης , μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη φύση της. Συνεπώς  ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου και ο Χρήστης  αναγνωρίζουν και  αποδέχονται   ότι  οι πληροφορίες που αφορούν τα Ασφαλιστήρια είναι τόσο ενημερωμένες όσο το επιτρέπουν τα συστήματα της Ασφαλιστικής κατά τον χρόνο της έρευνας, αλλά μπορεί να μην συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες που δεν έχουν ακόμα τύχει επεξεργασίας ή επαλήθευσης.

3.2. Στο μέγιστο βαθμό που τούτο επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Ασφαλιστική δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει λόγω του ότι οι πληροφορίες που αφορούν τα Ασφαλιστήρια  δεν είναι ακριβείς ή ενημερωμένες.

 

4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ

4.1. Ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου εξουσιοδοτούν και δίνουν εντολή στην Ασφαλιστική  να ενεργεί με βάση όλες τις εντολές για διενέργεια συναλλαγής που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας, νοουμένου ότι οι εντολές αυτές επαληθεύονται ως εξουσιοδοτημένες.

4.2. Τα πιο κάτω είναι τα στοιχεία που είναι απαραίτητο, αναλόγως του είδους της συναλλαγής, να παρασχεθούν από τον Χρήστη ούτως ώστε η εντολή να θεωρηθεί εξουσιοδοτημένη και να εκτελεστεί η σχετική συναλλαγή:

(α) το User Id,

(β) ο Κωδικός Ασφαλείας,

(γ) οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τυχόν ζητηθούν από την Ασφαλιστική.

4.3. Η εξουσιοδότηση του Χρήστη για την διενέργεια συναλλαγής κοινοποιείται στην Ασφαλιστική  με την λήψη της σχετικής εντολής για την διενέργεια συναλλαγής από  την Ασφαλιστική    μέσω   της   Υπηρεσίας, μέσω του διαδικτύου, του Λειτουργού Εξυπηρέτησης και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τυχόν καθοριστεί από την Ασφαλιστική  από καιρού εις καιρό.

 

5ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

5.1. Είναι πρόθεση της Ασφαλιστικής όπως οι εντολές που λαμβάνονται μέσω της Υπηρεσίας μέσα στο πλαίσιο των Οδηγιών Λειτουργίας να τυγχάνουν εύλογης επεξεργασίας, τηρουμένων πάντα των Όρων και Προϋποθέσεων.

5.2. Ως χρόνος λήψης εντολής θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο η Ασφαλιστική  λαμβάνει την εντολή για διενέργεια συναλλαγής η οποία διαβιβάστηκε απευθείας από τον Χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρόνος λήψης εντολής είναι μετά τον χρόνο λήξης των ημερήσιων εργασιών της Ασφαλιστικής  σε σχέση με την παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, η εντολή θα θεωρείται ότι λήφθηκε από την Ασφαλιστική  την επόμενη Εργάσιμη Μέρα.

5.3. Το χρονικό σημείο το οποίο καθορίζει το τέλος της Εργάσιμης Μέρας πέραν του οποίου κάθε λαμβανόμενη εντολή για την διενέργεια συναλλαγής μέσω της Υπηρεσίας  θα θεωρείται ότι λήφθηκε την επόμενη Εργάσιμη Μέρα είναι η ώρα 13:00 .

Αν ο Χρήστης ζητήσει και η Ασφαλιστική  συμφωνήσει όπως η εντολή εκτελεστεί σε συγκεκριμένη μέρα στο μέλλον ή στο τέλος συγκεκριμένης περιόδου, τότε, ως χρόνος λήψης της  εντολής  θα  θεωρείται ο  χρόνος  που έχει  συμφωνηθεί εκτός  αν  ο χρόνος αυτός είναι μη Εργάσιμη Μέρα, οπότε η εντολή θα λογίζεται ως ληφθείσα την επόμενη Εργάσιμη Μέρα.

Αν ο Χρήστης δεν καθορίσει ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να εκτελεστεί εντολή του, θα θεωρείται ότι  επιθυμεί να εκτελεστεί το συντομότερο δυνατόν.  Μόλις εντολή που δοθεί από τον Χρήστη ληφθεί από την Ασφαλιστική, αυτή καθίσταται ανέκκλητη.

Ουδεμία εντολή θα γίνεται αποδεκτή από την Ασφαλιστική αν, κατά την απόλυτη κρίση της Ασφαλιστικής, αυτή δεν είναι νόμιμη ή/και δεν συνάδει με το σχετικό Ασφαλιστήριο ή/και δεν συνάδει με τους Όρους και Προϋποθέσεις ή/και συνιστά εντολή που, κατά το χρόνο που δόθηκε, δεν μπορούσε να δοθεί μέσω του καναλιού της Υπηρεσίας.

5.4. Η Ασφαλιστική  δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εξαιτίας τυχόν προβληματικής λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, που δεν εμπίπτει στη δική της δικαιοδοσία  ή έλεγχο και μπορεί να  έχει αρνητική  επίπτωση στην ορθή  και έγκαιρη εκτέλεση των διαβιβαζομένων εντολών.

 

6ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ/Ή ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

6.1. Ο Χρήστης  θα  παρέχει  και  θα  διατηρεί με  έξοδα  του  ιδίου,  τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για πρόσβαση του στην Υπηρεσία  και να διασφαλίζει ότι τέτοιος εξοπλισμός πληροί όλες τις τεχνικές και άλλες προϋποθέσεις που τυχόν καθοριστούν από την Ασφαλιστική  στις Οδηγίες Λειτουργίας.

6.2. Ο Χρήστης θα διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που δίδει στην Ασφαλιστική  μέσω της Υπηρεσίας  είναι ακριβείς και συμπληρωμένες. Χωρίς επηρεασμό της παραγράφου 5, ο Χρήστης δεν μπορεί να ακυρώνει ή αλλάζει εντολές οι οποίες έχουν δοθεί και όταν δοθούν θα είναι ανέκκλητες και δεσμευτικές για τον Χρήστη και τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου.

6.3. Ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου θα  γνωστοποιούν αμέσως στην Ασφαλιστική οποιαδήποτε  αλλαγή διεύθυνσης στα σημεία επαφής  που αναφέρονται  στην υποπαράγραφο 7.2 κατωτέρω. Παράλειψη να το πράξουν θα θεωρείται βαρεία αμέλεια.

6.4. Η Υπηρεσία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Χρήστη και τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου πάντοτε  μέσα  στα  όρια  του σχετικού Ασφαλιστηρίου. Ούτε ο Χρήστης ούτε ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου μπορούν  να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία   κατά παράβαση  του σχετικού Ασφαλιστηρίου.

6.5. O Κάτοχος Ασφαλιστηρίου και/ή o Χρήστης ευθύνεται προς την Ασφαλιστική για όλες τις συναλλαγές που προκύπτουν από τη χρήση της Υπηρεσίας και για όλες τις πράξεις και παραλείψεις του Κατόχου Ασφαλιστηρίου και/ή Χρήστη.

6.6. Ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, δαπάνη και έξοδα που η Ασφαλιστική  ήθελε υποστεί λόγω πράξης ή παράλειψης του Κατόχου Ασφαλιστηρίου ή/και του Χρήστη. Ο δε Κάτοχος Ασφαλιστηρίου θα διασφαλίζει την καθ’ όλους τους ουσιώδεις χρόνους συμμόρφωση του Χρήστη με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

6.7. Κατά την χρήση της Υπηρεσίας ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και ο Χρήστης θα συμμορφώνονται με την  ισχύουσα νομοθεσία και η Υπηρεσία  δεν θα χρησιμοποιείται για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.

6.8. Παράλειψη εκ μέρους της Ασφαλιστικής  να ασκήσει τα δικαιώματα της βάσει οποιουδήποτε όρου των  Όρων και Προϋποθέσεων, δεν σημαίνει εγκατάλειψη των δικαιωμάτων της.

6.9.  Ως  μέρος  της  διαδικασίας  εξουσιοδότησης  και  προς  αποφυγή  μη εξουσιοδοτημένης  χρήσης  της  Υπηρεσίας η Ασφαλιστική  δύναται  να  έχει καθορισμένα ορισμένα εσωτερικά όρια ασφάλειας και δυνατό να αρνηθεί να εκτελέσει συγκεκριμένη εντολή. Σε τέτοια περίπτωση ή σποραδικά προς αποφυγή απάτης πιθανό να ζητηθεί από τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου ή/και τον  Χρήστη να παρουσιάσει περαιτέρω στοιχεία.

6.10. Η Ασφαλιστική μπορεί να αρνηθεί να ενεργήσει με βάση οποιαδήποτε εντολή, μέχρι αυτή να επιβεβαιωθεί γραπτώς και υπογραφεί από τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου. Σε τέτοια περίπτωση η Ασφαλιστική  θα ενημερώσει σχετικά τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου.

6.11. Η  Ασφαλιστική  μπορεί να αρνηθεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εντολή, σε περίπτωση όπου υπάρχει υπόνοια πρόσβασης της Υπηρεσίας χωρίς εξουσιοδότηση ή δόλιας χρήσης της Υπηρεσίας. Σε τέτοια περίπτωση πιθανό να ζητηθεί η παρουσίαση περαιτέρω στοιχείων.

Η Ασφαλιστική , δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη κρίση της, να καθυστερήσει και/ή αναστείλει και/ή τερματίσει και/ή αρνηθεί την εκτέλεση οποιασδήποτε εντολής , μέχρι την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων και/ή απαραίτητων ελέγχων σε σχέση με θέματα κανονιστικής  συμμόρφωσης  και/ή  ξέπλυμα  χρημάτων  και/ή  οικονομικής   απάτης και/ή νομοθεσίας. Η Ασφαλιστική  παρέχει πληροφόρηση ηλεκτρονικά ως προς την κατάσταση  και/ή  το  στάδιο  διεκπεραίωσης  οποιασδήποτε  εντολής  μέσω των καναλιών της Υπηρεσίας . Είναι σημαντικό όπως ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και/ή Χρήστης ελέγχει προσεκτικά και συστηματικά την κατάσταση και/ή το στάδιο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε εντολής του, μέσω της ηλεκτρονικής πληροφόρησης που του παρέχεται από την Υπηρεσία  και σε περίπτωση οποιωνδήποτε αποριών σε σχέση με την καθυστέρηση και/ή αναστολή και/ή τερματισμό και/ή άρνηση εκτέλεσής τους, ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και/ή Χρήστης να επικοινωνεί άμεσα με την Ασφαλιστική  στη διεύθυνση και/ή τηλέφωνο που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 7.2. Η Ασφαλιστική  δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά και/ή απώλεια υποστεί ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και/ή ο Χρήστης ως  αποτέλεσμα  της  καθυστέρησης  και/ή  αναστολής  και/ή  τερματισμού  και/ή άρνησης εκτέλεσης οποιασδήποτε εντολής για τους πιο πάνω λόγους.

Η Ασφαλιστική, δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη κρίση της: (α) να απαιτήσει όπως ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και/ή Χρήστης τερματίσει τη χρήση της Υπηρεσίας  και/ή (β) να περιορίσει και/ή αρνηθεί την πρόσβαση του Κατόχου Ασφαλιστηρίου  και/ή Χρήστη στην Υπηρεσία.  Η  Ασφαλιστική   δεν  θα  έχει καμία ευθύνη για  οποιαδήποτε  απώλεια ή/και  ζημιά  υποστεί  ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και/ή ο Χρήστης ως αποτέλεσμα της τέτοιας απαίτησης ή/και περιορισμού ή/και άρνησης.

Η Ασφαλιστική  δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ανακριβείς και/ή ασυμπλήρωτες και/ή ελλιπείς πληροφορίες έχουν δοθεί/δηλωθεί από τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  και/ή Χρήστη μέσω  της  Υπηρεσίας. Συνεπώς, η Ασφαλιστική  δεν θα  έχει  οποιαδήποτε  ευθύνη  για οποιαδήποτε  ζημιά  και/ή  απώλεια  υποστεί  ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και/ή Χρήστης ως αποτέλεσμα τέτοιων πληροφοριών .

Η Ασφαλιστική , δύναται σε οποιοδήποτε χρόνο και κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να περιορίσει τις Υπηρεσίες που προσφέρει η Υπηρεσία και/ή να αποφασίσει τις ώρες και τις μέρες που θα μπορεί να χρησιμοποιείται η Υπηρεσία.

Η  Ασφαλιστική   θα  έχει  το  απόλυτο  δικαίωμα  να  εγκρίνει  ή  απορρίψει  οποιαδήποτε αίτηση για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση.

6.12. Ο Λειτουργός Εξυπηρέτησης δύναται να τερματίσει τηλεφωνική κλήση που γίνεται  από  τον  Χρήστη εάν  ο  Χρήστης  γίνεται  υβριστικός  ή  εμπλέκει  τον Λειτουργό Εξυπηρέτησης σε ενοχλητικές ή μη σοβαρές εντολές.

6.13. Η  Ασφαλιστική   δεν  θα  έχει καμία ευθύνη  για  οποιαδήποτε  απώλεια ή/και  ζημιά  υποστεί  ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και/ή ο Χρήστης ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης και/ή αναστολής και/η τερματισμού και/ή άρνησης εκτέλεσης οποιασδήποτε εντολής στο βαθμό που η καθυστέρηση και/ή αναστολή και/ή τερματισμός και/ή άρνηση συνάδει με τους Όρους και Προϋποθέσεις.

 

7ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

7.1. Ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις Οδηγίες Λειτουργίας. Μόλις ο Χρήστης παραλάβει μέσο πρόσβασης στην Υπηρεσία, φέρει ευθύνη για την ασφαλή του φύλαξη και για παρεμπόδιση δόλιας χρήσης του, προβαίνοντας σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ασφάλεια του, που περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα:

 • Θα  χρησιμοποιεί  το  User  Id,  τον  Κωδικό  Ασφαλείας ή  άλλο μέσο που η Ασφαλιστική  δύναται να καθορίζει από καιρού εις καιρό σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τυχόν ειδικότερους όρους που διέπουν την χρήση τους,
 • Θα  διατηρεί  σε  ασφαλές  μέρος  το  User  Id,  τον  Κωδικό  Ασφαλείας  ή άλλο μέσο που η Ασφαλιστική  δύναται να καθορίζει από καιρού εις καιρό,
 • Θα καταστρέψει οποιαδήποτε ειδοποίηση για τον Κωδικό Ασφαλείας μόλις την παραλάβει,
 • Δεν θα αποκαλύψει το User Id ή τον Κωδικό Ασφαλείας σε οποιοδήποτε άλλο άτομο,
 • Θα  αποφεύγει  την  επιλογή  Κωδικού  Ασφαλείας  που  εύκολα  μπορεί  να εντοπιστεί όπως ημερομηνίες γενεθλίων, αριθμούς τηλεφώνου κ.α.,
 • Δεν  θα  σημειώνει  τον  Κωδικό  Ασφαλείας  πάνω  σε  οτιδήποτε  το  οποίο μεταφέρεται ή συνδέεται με το User Id ή  άλλο   μέσο   της   Υπηρεσίας ή σε οποιαδήποτε άλλη μορφή που θα ήταν κατανοητή ή διαφορετικά προσιτή σε τρίτο,
 • Δεν  θα  προβαίνει  σε  οποιαδήποτε  άλλη  ενέργεια  ή  παράλειψη  η  οποία δυνατό να επιτρέψει την αντικανονική ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας,
 • Θα έχει την ευθύνη για την αποσύνδεση και διαγραφή οποιονδήποτε πληροφοριών από οποιοδήποτε τηλέφωνο, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην Υπηρεσία, πριν απομακρυνθεί ή αφήσει αφύλακτο τέτοιο τηλέφωνο ηλεκτρονικό υπολογιστή ή εξοπλισμό.

7.2. Αν μέσο πρόσβασης στην Υπηρεσία κλαπεί, υποκλαπεί, απολεσθεί, υποστεί ζημιά, είναι εκτεθειμένο σε κατάχρηση ή υπάρχει πιθανότητα ή υποψία κακής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή δεν παραληφθεί στο χρόνο που αναμένεται ή αν το User Id και/ή ο Κωδικός Ασφαλείας γνωστοποιηθεί σε τρίτο πρόσωπο, o Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  θα πρέπει αμελλητί να ειδοποιήσει  την Ασφαλιστική, ή σε περίπτωση αλλαγής  των στοιχείων αυτών, σε οποιαδήποτε  διεύθυνση ή τηλέφωνο κοινοποιηθεί από την Ασφαλιστική  από καιρού εις καιρό, ή οποιοδήποτε κατάστημα της Ασφαλιστικής . Σε περιπτώσεις πέραν του πιο πάνω ωραρίου ή κατά τις μη Εργάσιμες Μέρες, ο Χρήστης δύναται να κλειδώσει το User Id του, καταχωρώντας 5 φορές λανθασμένο Κωδικό Ασφαλείας.

7.3.  Εάν ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου έχει στείλει ειδοποίηση στην Ασφαλιστική  σύμφωνα με  την υποπαράγραφο 7.2. τότε το User Id, ο Κωδικός Ασφαλείας και, ανάλογα με την περίπτωση, ή   άλλο   μέσο που η Ασφαλιστική δύναται να καθορίζει από καιρού εις καιρό δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας . Αν ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου επιθυμεί να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Ασφαλιστική  για την έκδοση νέου User Id και  Κωδικού Ασφαλείας.  Η Ασφαλιστική  έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  με τα έξοδα τέτοιας επανέκδοσης/ αντικατάστασης.

7.4. Ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου θα δίνουν προς την Ασφαλιστική όλες τις πληροφορίες που γνωρίζουν σχετικά με τις συνθήκες απώλειας, κλοπής ή κακής χρήσης ή διαρροής μέσου πρόσβασης στην Υπηρεσία σε τρίτο πρόσωπο και η Ασφαλιστική  δύναται να εφοδιάζει την Αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή με οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία κατά την απόλυτη κρίση της. Αν υποβληθεί καταγγελία ότι μέσο πρόσβασης στην Υπηρεσία έχει απολεσθεί, κλαπεί, ή υπάρχει πιθανότητα κακής χρήσης τoυ ή ότι το User Id και/ή ο Κωδικός Ασφαλείας ή άλλο μέσο που η Ασφαλιστική  δύναται να καθορίζει από καιρού εις καιρό έχει διαρρεύσει / περιέλθει στην κατοχή τρίτου προσώπου, τότε δεν θα πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν.

 

8ΑΝΑΣΤΟΛΗ  Ή ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

8.1. Η Ασφαλιστική δύναται να αναστείλει ή τερματίσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας κατά την απόλυτη κρίση της.

8.2. Σε περίπτωση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, η Ασφαλιστική  είναι υπόχρεη να ενημερώσει τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει κατάλληλο για την αναστολή ή τερματισμό της λειτουργίας της Υπηρεσίας  εάν είναι δυνατόν πριν την αναστολή ή τερματισμό και  το αργότερο αμέσως μετά. Νοείται ότι η Ασφαλιστική  δεν έχει υποχρέωση για τέτοια ενημέρωση όπου η ενημέρωση αντιβαίνει σε αντικειμενικούς λόγους ασφαλείας ή η ενημέρωση απαγορεύεται από οποιαδήποτε πρόνοια του Κυπριακού ή του Κοινοτικού Δικαίου.

 

9ΕΥΘΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ , ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

9.1. Ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις αναφορικά με το σχετικό Ασφαλιστήριο πληροφορίες όταν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά ή άλλως πως και πρέπει να ειδοποιούν  αμέσως  και χωρίς αργοπορία ή καθυστέρηση την Ασφαλιστική  στην διεύθυνση και/ή τηλέφωνο που αναφέρονται στη υποπαράγραφο 7.2 ανωτέρω, μόλις διαπιστωθεί η ύπαρξη οποιασδήποτε ανωμαλίας ή/και λάθους.

9.2. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε ενδεχομένης ευθύνης του Χρήστη, ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  θα επιβαρυνθεί για ζημιά ή απώλεια που προκύπτει μέχρι να ειδοποιηθεί η Ασφαλιστική  σύμφωνα με την υποπαράγραφο 7.2 εφόσον η ζημιά ή απώλεια προέρχεται από την χρήση απολεσθέντος, κλαπέντος ή εκτεθειμένου σε κατάχρηση από τρίτους μέσου πρόσβασης στην Υπηρεσία  ή εάν δεν κρατήθηκε (από τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Λογαριασμού)  ασφαλές το σχετικό User Id, ή ο Κωδικός Ασφαλείας  ή άλλο μέσο που η Ασφαλιστική  δύναται να καθορίζει από καιρού εις καιρό.

9.3. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε ενδεχομένης ευθύνης του Χρήστη, ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  θα επιβαρυνθεί με τη ζημιά ή απώλεια από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τον Χρήστη και/ή οποιοδήποτε πρόσωπο κατείχε μέσο πρόσβασης στην Υπηρεσία με   την  συγκατάθεση   του  Χρήστη   και/ή   του  Κάτοχου Ασφαλιστηρίου  και/ή ενεργούσε με τη ρητή ή εξυπακουόμενη εξουσιοδότηση του Χρήστη και/ή Κατόχου Ασφαλιστηρίου  εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η ζημιά ή απώλεια οφείλεται στο γεγονός ότι ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  ενήργησε με δόλο, ή

(ii) η ζημιά ή απώλεια επέρχεται κατόπιν παράλειψης  από τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  να χρησιμοποιεί μέσο πρόσβασης στην Υπηρεσία σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις από πρόθεση ή αμέλεια, ή

(iii) η ζημιά ή απώλεια οφείλεται στο γεγονός ότι ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  δεν   συμμορφώθηκε   με   τις   υποχρεώσεις   του  για   ασφαλή   φύλαξη  μέσου πρόσβασης στην Υπηρεσία από πρόθεση ή αμέλεια, π.χ. παράλειψη ειδοποίησης της Ασφαλιστικής  για αλλαγή διεύθυνσης, ή

(iv) η ζημιά ή απώλεια επέρχεται κατόπιν παραβίασης από τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  μίας ή περισσοτέρων από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις από πρόθεση ή  αμέλεια, ή

(v) η Ασφαλιστική  δεν ενημερώθηκε για την απώλεια ή κλοπή κτλ. μέσου πρόσβασης στην Υπηρεσία  ως η υποπαράγραφος 7.2 ανωτέρω από πρόθεση ή αμέλεια.

9.4. Ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου δεν θα επιβαρυνθεί με οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια στο βαθμό που τέτοια ζημιά ή απώλεια προκύπτει:

(i) από χρήση μέσου πρόσβασης στην Υπηρεσία πριν αυτό να παραληφθεί και/ή ενεργοποιηθεί από τον Χρήστη και/ή Κάτοχο Ασφαλιστηρίου, εκτός αν η τέτοια χρήση και/ή μη παραλαβή και/ή η μη ενεργοποίηση οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Χρήστη και/ή Κατόχου Ασφαλιστηρίου,

(ii)  αφού ο  Χρήστης  και/ή  ο  Κάτοχος  Ασφαλιστηρίου   έχει  ειδοποιήσει  την  Ασφαλιστικήσύμφωνα με την υποπαράγραφο 7.2 των  Όρων και Προϋποθέσεων για απώλεια ή κλοπή μέσου πρόσβασης στην Υπηρεσία και η Ασφαλιστική, ενεργώντας εύλογα, θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την εν λόγω ζημιά  ή απώλεια, ή

(iii) από την παράλειψη της Ασφαλιστικής να παράσχει τα κατάλληλα στοιχεία  που περιγράφονται στην υποπαράγραφο 7.2 προκειμένου ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  και/ή ο  Χρήστης  να ειδοποιήσει  ότι μέσο πρόσβασης στην Υπηρεσία  έχει κλαπεί ή απολεσθεί.

9.5. Η Ασφαλιστική  δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που παραλείψει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της προς τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  δυνάμει των Όρων και Προϋποθέσεων:

(i) αν τούτο οφείλεται σε συνθήκες εκτός του εύλογου ελέγχου της Ασφαλιστικής  οι συνέπειες των οποίων είναι αναπόφευκτες παρά τις εύλογες προσπάθειες της Ασφαλιστικής  περί του αντιθέτου, ή

(ii) αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε υποχρεώσεις της Ασφαλιστικής  που απορρέουν από Κυπριακή ή Κοινοτική Νομοθεσία.

 

10. ALERTS

Ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  αποδέχονται ότι η υπηρεσία Alerts θα μεταδίδεται μέσω οποιουδήποτε μεταφορικού καναλιού όπως το διαδίκτυο, το δίκτυο τηλεπικοινωνιών ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας, σε οποιοδήποτε μηχανισμό όπως το κινητό τηλέφωνο, μηχανισμό τηλεειδοποίησης, προσωπικό υπολογιστή, προσωπικό ψηφιακό βοηθό ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό που προσδιορίζει ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου, παραδίδοντας, μέσω της Υπηρεσίας τους σχετικούς αριθμούς τηλεφώνου και/ή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) και/ή οποιεσδήποτε άλλες διευθύνσεις. Ο Χρήστης και ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  αναγνωρίζουν  και αποδέχονται  ότι:

(i) Η Ασφαλιστική δεν είναι και δεν θα είναι υπεύθυνη για τη διαγραφή, μερική διαγραφή ή αδυναμία στη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων.

(ii) Η Ασφαλιστική  δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία Alerts θα είναι αδιάκοπη, χρονολογικά τυπική, ασφαλής ή αλάνθαστη ή ότι η υπηρεσία Alerts  θα είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρόνο ή τόπο.

(iii) Στο μέγιστο βαθμό που τούτο επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Ασφαλιστική  δεν θα ευθύνεται με οποιοδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε μορφής που θα υποστεί ο Χρήστης  και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  ως συνέπεια του περιεχομένου που έχει μεταδοθεί μέσω της υπηρεσίας Alerts.

(iv) Τα μηνύματα θα μεταδίδονται στους αριθμούς τηλεφώνου και/ή τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mails) και/ή οποιεσδήποτε άλλες διευθύνσεις που προσδιορίζει ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου και ούτε ο Χρήστης ούτε ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου θα προσδιορίσουν  αριθμούς τηλεφώνου και/ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιεσδήποτε άλλες διευθύνσεις άλλες από του Χρήστη και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου.

 

11. ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ  Ή ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

11.1. Παρά τον θάνατο ή την ανικανότητα του Χρήστη και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου, η Ασφαλιστική θα δικαιούται να παρέχει όλες τις πληροφορίες που ζητούνται και να εκτελεί όλες τις εντολές που δίνονται μέσω της Υπηρεσίας με τη χρήση του User Id και του Κωδικού Ασφαλείας μέχρις ότου λάβει γνώση τέτοιου θανάτου ή ανικανότητας.

 

12. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

12.1. Πληροφορίες που αφορούν τον Χρήστη δεν θα αποκαλύπτονται από την Υπηρεσία , εκτός με την ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση του Χρήστη και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου. Πληροφορίες που αφορούν τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου δεν θα αποκαλύπτονται από την Υπηρεσία , εκτός με την ρητή ή σιωπηρή συγκατάθεση του Κατόχου Ασφαλιστηρίου. Εν πάση περιπτώσει, πληροφορίες που αφορούν τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου μπορούν να αποκαλύπτονται από την Υπηρεσία εκεί όπου τούτο καθίσταται υποχρεωτικό ή επιτρέπεται  , ανάλογα με την περίπτωση, δια Νόμου.

 

13. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

13.1. Τηρουμένων  των  προνοιών  οποιασδήποτε  Κυπριακής  ή  Κοινοτικής Νομοθεσίας και οποιουδήποτε κώδικα πρακτικής ή δεοντολογίας οποιαδήποτε ειδοποίηση, επικοινωνία,  κατάσταση  ή  άλλο έγγραφο που πρέπει να αποστέλλεται ή να καθίσταται διαθέσιμο στον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  από την Ασφαλιστική  δυνάμει των  Όρων και Προϋποθέσεων αποστέλλεται ή καθίσταται διαθέσιμο, μεταξύ άλλων

(i) ταχυδρομικώς με απλό ταχυδρομείο στην τελευταία διεύθυνση που έχει δοθεί από τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου αντίστοιχα, ή

(ii) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δοθεί από τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου αντίστοιχα, ή

(iii) με Ασφαλή Μηνύματα, ή

(iv) τηλεφωνικώς, ή

(v)   με   ηλεκτρονικά   μηνύματα   σε   κινητά   τηλέφωνα   ή   άλλες   ηλεκτρονικές συσκευές, ή

(vi) με ανακοινώσεις μέσω της Υπηρεσίας, ή

(vii) με ανακοινώσεις στον τύπο, ή

(viii) μέσω  εγγράφων/εντύπων που είναι διαθέσιμα στα  καταστήματα της Ασφαλιστικής  ή στην ιστοσελίδα

13.2. Παρά τα πιο πάνω, ο Χρήστης, μόλις λάβει οποιαδήποτε γνωστοποίηση που  δύναται  να  αφορά  την  Υπηρεσία    από  την  Ασφαλιστική,  ως  ανωτέρω, υποχρεούται να κοινοποιήσει το περιεχόμενο της σχετικής γνωστοποίησης και/ή αυτούσια τη γνωστοποίηση στον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου. Η υποπαράγραφος αυτή εφαρμόζεται και αντιστρόφως, σε περίπτωση που λάβει οποιαδήποτε γνωστοποίηση ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου.

13.3. Εκτός όπου προνοείται διαφορετικά στους  Όρους και Προϋποθέσεις, ο  Χρήστης  και/ή  ο  Κάτοχος  Ασφαλιστηρίου  δύναται  να  επικοινωνεί με την Ασφαλιστική αναφορικά με την Υπηρεσία, μέσω της Υπηρεσίας, ή  στα καταστήματα της Ασφαλιστικής, ή τηλεφωνικώς ή γραπτώς στο τηλέφωνο ή στη διεύθυνση που αναγράφονται στην υποπαράγραφο   7.2   ή   σε   άλλο  τηλέφωνο  ή   διεύθυνση  που   δυνατό   να κοινοποιηθεί από την Ασφαλιστική  από καιρού εις καιρό.

13.4. Ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου δύναται να αποστέλλει απορίες, εισηγήσεις, παράπονα ή οποιαδήποτε άλλα σχόλια στην Υπηρεσία με Ασφαλή Μηνύματα. Ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου δε δύναται να αποστέλλει με  Ασφαλή  Μηνύματα, χωρίς  περιορισμό,  μηνύματα  που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης, εντολές, γνωστοποιήσεις για αλλαγή διεύθυνσης ή άλλων στοιχείων του Χρήστη και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου  ή γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο 7.2.

13.5. Η επικοινωνία και οι οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις θα γίνονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.

 

14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

14.1. Η  Ασφαλιστική  έχει το δικαίωμα να χρεώνει προμήθεια ή/και δικαιώματα για την εκτέλεση συναλλαγών   μέσω των καναλιών της Υπηρεσίας σύμφωνα  με  τον  ισχύοντα  Κατάλογο  Προμηθειών  και  Χρεώσεων  της Ασφαλιστικής κατά τη στιγμή της εκτέλεσης    ως αυτός δύναται να τροποποιηθεί από καιρού εις καιρό, o οποίος παραδίδεται στον Χρήστη και/ή στον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου  και  είναι στη διάθεση του Χρήστη και του Κατόχου Ασφαλιστηρίου  σε όλα τα καταστήματα της Ασφαλιστικής.  

 

15.  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

15.1.   Παρόλο που πρόθεση της Ασφαλιστικής  είναι η Υπηρεσία να είναι στη διάθεση των Χρηστών 24 ώρες την ημέρα, θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου για λόγους τεχνικούς, ασφάλειας, βλάβης συστημάτων ή μηχανών συντήρησης, εργατικής αναταραχής, διοικητικούς, ή άλλους λόγους (είτε εντός του ελέγχου της Ασφαλιστικής  είτε όχι) ορισμένες ή όλες οι Υπηρεσίες που κανονικά παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας δεν θα παρέχονται. Ως εκ τούτου, η Ασφαλιστική  μπορεί από καιρού εις καιρό, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη, να αναστείλει προσωρινά οποιεσδήποτε ή όλες τις Υπηρεσίες της Υπηρεσίας .

15.2. Σε περίπτωση ενδεχομένης παράλειψης της Ασφαλιστικής να προσφέρει στον Χρήστη και/ή στον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου το αναμενόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης ή αν η Ασφαλιστική  έχει κατά τη γνώμη του Χρήστη και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου  κάνει λάθος, ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  δύναται να αποταθεί στην Υπηρεσία για επεξηγήσεις και επανόρθωση τυχόν λάθους. Αν ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  αντίστοιχα, δεν ικανοποιηθεί και επιθυμεί να ενημερωθεί για τη διαδικασία υποβολής παραπόνων, θα πρέπει να ζητήσει το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο της Ασφαλιστικής.

15.3. Η Ασφαλιστική θα μπορεί, αλλά δεν θα υποχρεούται να καταγράφει ή να παρακολουθεί τηλεφωνικές συνομιλίες για σκοπούς ασφάλειας και εκπαίδευσης και να διατηρεί πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών. Τέτοιες καταγραφές ή απομαγνητοφωνήσεις (transcripts) θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε διαφορά και θα αποτελούν τελεσίδικη απόδειξη και μαρτυρία.

 

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

16.1. Η Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα καθ’ οιονδήποτε χρόνο να συμπληρώνει ή τροποποιεί τους Όρους και Προϋποθέσεις ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, την καλή ασφαλιστική  πρακτική, τα προσφερόμενα προϊόντα, την πολιτική της Ασφαλιστικής, τις δυνατότητες των συστημάτων, τους σχετικούς νόμους, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Αν η τροποποίηση είναι προς όφελος του Χρήστη και/ή του  Κατόχου Ασφαλιστηρίου  θα εφαρμόζεται άμεσα και  θα ενημερώνεται  ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  εντός 30 ημερών. Αν η τροποποίηση δεν είναι  ούτε   προς   όφελος   ούτε   σε   βάρος   του Χρήστη   και/ή  του  Κατόχου Ασφαλιστηρίου  η ενημέρωση θα γίνεται τουλάχιστον 30 ημέρες προτού τεθεί σε εφαρμογή. Αν  η τροποποίηση  είναι σε  βάρος  του Χρήστη  και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου, η ενημέρωση θα γίνεται τουλάχιστον 60 ημέρες προτού τεθεί σε εφαρμογή. Ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  θα έχει το δικαίωμα μέσα στην περίοδο των 60 ημερών να τερματίσει την πρόσβασή του στην Υπηρεσία τηρουμένων των προνοιών της  παραγράφου 17  και ο Κάτοχος  Ασφαλιστηρίου  θα έχει το δικαίωμα να τερματίσει την εξουσιοδότηση του προς τον Χρήστη με γραπτή ειδοποίηση προς την Υπηρεσία μέσα στη περίοδο των 60 ημερών χωρίς οποιανδήποτε επιβάρυνση.

16.2. Παρά τα πιο πάνω, ο Χρήστης, μόλις λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση για τροποποίηση   των   Όρων   και   Προϋποθέσεων,   υποχρεούται   να κοινοποιήσει αυτούσια την ειδοποίηση στον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου. Η υποπαράγραφος αυτή εφαρμόζεται και αντιστρόφως, σε περίπτωση που λάβει οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου.

16.3. Κάθε τροποποίηση που προτείνει η Ασφαλιστική θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από τον Χρήστη και/ή τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου αν κατά το χρόνο που αυτή τίθεται σε εφαρμογή ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου διατηρεί την πρόσβασή του στην Υπηρεσία.

16.4. Οι πρόνοιες της παρούσας παραγράφου δυνατό να αφορούν αλλαγές οποιουδήποτε όρου των Όρων και Προϋποθέσεων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και επιβαρύνσεων ως η παράγραφος 14.

 

17.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

17.1. Οι Όροι και Προϋποθέσεις γίνονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και, τηρουμένων των προνοιών τους, έχουν απεριόριστη διάρκεια. Ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου  ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της ισχύος των Όρων και Προϋποθέσεων, έχουν δικαίωμα να λάβουν τους Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και τις πληροφορίες και όρους που η Ασφαλιστική  είναι υπόχρεη βάσει του Νόμου να τους παράσχει σε έντυπη μορφή ή άλλο ανθεκτικό στον χρόνο μέσο.

17.2. Ο Χρήστης  και/ή  ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου δύναται, κατά την απόλυτη κρίση του, να τερματίσει την πρόσβασή του στην Υπηρεσία (και, κατ’ επέκταση, να τερματίσει τους Όρους και Προϋποθέσεις) με γραπτή ειδοποίηση προς την Υπηρεσία και, ανάλογα με την περίπτωση, ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου δύναται να τερματίσει την εξουσιοδότηση του προς τον Χρήστη με γραπτή ειδοποίηση προς την Υπηρεσία. Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ξεκαθαρίζεται ότι τερματισμός της πρόσβασης του Κατόχου Ασφαλιστηρίου στην Υπηρεσία επιφέρει αυτόματα και δίχως άλλο τον τερματισμό της πρόσβασης του Χρήστη στην Υπηρεσία. Eπίσης, προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ξεκαθαρίζεται ότι ο τερματισμός των Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνεπάγεται τερματισμό του Ασφαλιστηρίου.

17.3. Η Ασφαλιστική δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να τερματίσει την πρόσβαση του Κατόχου Ασφαλιστηρίου και/ή του Χρήστη στην Υπηρεσία (και, κατ’ επέκταση, να τερματίσει τους Όρους και Προϋποθέσεις) με γραπτή ειδοποίηση προς τον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου και/ή τον Χρήστη. Προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας ξεκαθαρίζεται ότι τερματισμός της πρόσβασης του Κατόχου Ασφαλιστηρίου στην Υπηρεσία επιφέρει αυτόματα και δίχως άλλο τον τερματισμό της πρόσβασης του Χρήστη στην Υπηρεσία. Eπίσης προς άρση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ξεκαθαρίζεται ότι ο τερματισμός των Όρων και Προϋποθέσεων δεν συνεπάγεται τερματισμό του Ασφαλιστηρίου.

17.4.   Νοείται ότι ο Χρήστης,  μόλις  λάβει οποιαδήποτε  ειδοποίηση από την Ασφαλιστική σύμφωνα  με  την  παράγραφο 17 των Όρων  και Προϋποθέσεων, υποχρεούται να κοινοποιήσει αυτούσια την ειδοποίηση στον Κάτοχο Ασφαλιστηρίου. Η υποπαράγραφος αυτή εφαρμόζεται και αντιστρόφως, σε περίπτωση που λάβει οποιαδήποτε σχετική ειδοποίηση ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου.

 

18. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

18.1.   Απαγορεύεται  αυστηρά  η  αντιγραφή,  η  διανομή,  η  αποστολή  ή  η αναμετάδοση με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο, η διασκευή ή η προσαρμογή οποιουδήποτε υλικού της Υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ασφαλιστικής καθώς  αυτό αποτελεί και παραμένει πνευματική ιδιοκτησία της Ασφαλιστικής.

 

19. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

19.1. Στην ιστοσελίδα της Ασφαλιστικής, δύναται να παρέχεται η δυνατότητα στο Χρήστη να έχει πρόσβαση μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε ιστοσελίδες τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Η Ασφαλιστική δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στις ανωτέρω ιστοσελίδες καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια του Χρήστη και/ή του Κατόχου Ασφαλιστηρίου από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών.

 

20. ΆΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

20.1. Η Υπηρεσία είναι απλώς μια μέθοδος πρόσβασης και χρήσης υπηρεσιών που παρέχονται από την Ασφαλιστική.

20.2. Ο Χρήστης και/ή ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία για να δίδει εντολές κατά παράβαση του Ασφαλιστηρίου (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, και τον τυχόν περιόδων ή/και μεθόδων ειδοποίησης που προβλέπει αυτό).

20.3. Κάθε μια από τις πρόνοιες των Όρων και Προϋποθέσεων είναι διακριτή (“distinct”) και δεκτική αποκοπής (“severable”) και δήλωση ακυρότητας (“invalidity”) ή μη εκτελεσιμότητας (“unenforceability”) οποιασδήποτε πρόνοιας ή μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή δεν θα επηρεάσει το κύρος (“validity”) ή εκτελεσιμότητα (“enforceability”) οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας ή μέρους αυτών.

 

21.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

21.1. Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται με βάση τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και αρμοδιότητα στην εκδίκαση υποθέσεων θα έχουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

21.2. Χωρίς επηρεασμό της πιο πάνω υποπαραγράφου, η Ασφαλιστική διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στα Δικαστήρια οποιασδήποτε χώρας.

 

* Θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι έχουμε τροποποιήσει τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας μας, ενόψει της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Μπορείτε να δείτε την νέα Δήλωση στην ιστοσελίδα μας στο http://www.eurolife.com.cy/epikoinonia/privacy-statement/